darpouyesh@gmail.com      +98 21-26700052

جشنواره جوان خوارزمی

شرکت تحقیق و فناوری دارپویش! ایرانیان موفق به کسب رتبه سوم یازدهمین جشنواره جوان خوارزمی (1388) در بخش برق و الکترونیک گردید . پروژه تطبیق و شناسایی چهره و چهره نگاری شرکت ، موفق به کسب رتبه در حوزه تحقیقات توسعه ای گردید . جشنواره خوارزمی به عنوان معتبرترین جشنواره علمی و فناوری کشور به حساب می آید و برگزیدگان این جشنواره مستقیماً تحت حمایت های ماد ی و معنوی بنیاد ملی نخبگان قرار می گیرند . دریافت این جایزه نمایانگر حرکت واحد تحقیق و توسعه شرکت در مرز دانش فنی و تولید محصولات بروز در این  حوزه می باشد .

این مراسم با حضور دکتر سلطانخواه معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری ، دکتر دانشجو وزیر محترم علوم و فناوری ، دکتر حاجی بابابی وزیر محترم آموزش و پرورش و مسئولین برگزاری جشنواره جوان خوارزمی برگزار گردید.