darpouyesh@gmail.com      +98 21-26700052

مکان یابی ویژگیهای چهره

ویژگی های معنادار چهره شامل نقاط داخلی و اطراف چشم ، بینی ، دهان ، گونه ، پیشانی و چانه می باشند . مکان یابی و استخراج این نقاط در تصویر چهره مرحله اولیه بسیاری از توابع و کاربردهای مبتنی بر پردازش چهره می باشد . لب خوانی در تصویر ، تشخیص چهره ، تطبیق چهره ، تشخیص ژست چهره ، تعیین وضعیت روحی فرد در تصویر و ... از جمله کاربردهایی است که نیازمند موقعیت دقیق ویژگی های چهره در تصویر می باشند .

در حال حاضر موتور پردازش چهره به یاب دارپویش ، الگوریتم و موتورهای متفاوتی را برای این موضوع طراحی و پیاده سازی نموده است .دقت بسیار بالا در مکان یابی نقاط در تصویر و ویدیو ، سرعت بسیار بالای مکان یابی ، خطای پایین محاسبات و قابلیت اطمینان بالا در شرائط پیچیده نوری و محیطی از جمله خصوصیات این الگوریتم ها می باشد .

یکی از مزیت های موتور به یاب ، مکان یابی نقاط در شرائط عملیاتی و روزمره می باشد . تغییر زاویه تا 60 درجه در سه محور  X ,Y ,Z و تغییرات روشنایی تاثیری در دقت مکان یابی ندارد .این موضوع با دقت و حساسیت بالایی در بانک های تصویر پیچیده زیر تست شده است .

AFW

LFW

YaleB

جهت بررسی دقت و سرعت موتور پردازش ، نتایج در تصاویر و فایل های ویدیویی ارایه گشته است .